• banner Condicións de compra na tenda

Condicións de compra na tenda

 Ao realizar un pedido a través desta páxina web, quen o realiza declara ser maior de 18 anos e ter capacidade legal para celebrar contratos, ademais declara ser un consumidor.

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Cada acceso realizado neste sitio web estará rexido polos seguintes termos e condicións xerais de venda, xunto co aviso legal, as condicións xerais do sitio web e o aviso de cookies. O usuario cliente ao realizar o pedido recoñece que leu, comprendido e aceptado as citadas condicións vixentes e publicadas no momento de realización da súa compra.

Asociación Sarela resérvase o dereito, en calquera momento, a modificar as presentes condicións, sen aviso previo/previo aviso.

No sitio web preséntanse unha serie de produtos en pantalla e non constitúe en si unha oferta de venda, propiamente dita desde un punto de vista contractual. A pantalla é meramente un escaparate dos produtos de que dispoñemos e a oferta realízaa a persoa que accedendo á pantalla ordena a compra dun produto.
Unha vez seleccionado os artigos que desexa comprar engadíronse á súa cesta e o seguinte paso será tramitar o pedido e efectuar o pago. Posteriormente Asociación Sarela terá que confirmar a súa compra e proceder ao envío da mesma á dirección indicada (tamén contamos cunha opción de recollida na propia Asociación)

PREZOS

O prezo dos produtos será o publicado en cada momento no sitio web, salvo erro manifesto. Na data na que o cliente realice o pedido indicaráselle os prezos e os gastos de envío válidos, en caso de modificación do mesmo aplícanse os prezos vixentes nese momento.
No caso de que ocorrese un erro nos produtos encargados, informarémoslle canto antes e darémoslle a opción de reconfirmar o prezo correcto ou anulalo. Se non é posible devandito contacto o pedido considérase cancelado e reembolsarase integramente as cantidades abonadas.
Os prezos móstranse con IVE incluído pero exclúen os gastos de envío. Os cargos relativos ao envío facturaranse con base nas tarifa indicadas neste sitio web e calculadas en función do importe de facturación do mesmo.
Informámoslle que Asociación Sarela non proporciona un servizo de devolución de impostos sobre o valor engadido para os non residentes en España.

PEDIDOS E CONDICIÓNS DE PAGO

Para realizar un pedido ten que seguir o procedemento de compra en liña e autorizar o pago, pero advertímoslle que ao realizar un pedido a través do este sitio web unicamente está a facer unha oferta para comprar os produtos seleccionados.
Todos os pedidos están condicionados á súa aceptación por Asociación Sarela, sendo o cliente informado da devandita aceptación a través dun correo electrónico, no que se lle confirma que o produto vai ser enviado, momento no que se formaliza cómpraa venda dos artigos seleccionados polo cliente.
En todo caso o cliente debe de especificar en cada un dos seus pedidos onde quere recibir o pedido, recollida na Asociación ou entrega no seu domicilio, e neste último caso deber indicar o domicilio de entrega e sempre os datos para recibir a factura dos artigos adquiridos, no seu caso.
Os pedidos están suxeitos á dispoñibilidade do produto seleccionado e,  no caso de que non houbese suficiente stock,  Asociación Sarela resérvase o dereito para facilitarlle información doutros produtos sustitutivos. No caso de que non desexe recibir estes produtos procédese ao reembolso da cantidade previamente abonada polos produtos non dispoñibles.
Ademais, Asociación Sarela resérvase o dereito para cancelar aqueles pedidos que á súa discreción adoezan de erros en relación ao pedido, prezo, condicións publicadas ou calquera outras que así o aconsellen. No caso de que o cliente pagase con tarxeta ou transferencia e o importe xa fose cargado cando o pedido sexa cancelado procederase ao abono na mesma tarxeta ou na mesma conta e de forma inmediata das cantidades cobradas.
O cliente pode cancelar ou modificar o seu pedido unicamente cando o mesmo non fose procesado nin enviado.
Respecto a a forma de pago o cliente durante a tramitación do pedido poderá elixir entre pagar por transferencia ou mediante tarxeta bancaria (Mastercard/Mestre/Visa/Visa Electron)

ENTREGA E ENVÍO

Os artigos adquiridos entréganse en España, pero unicamente na península e Baleares, na dirección indicada polo cliente en cada pedido e nos prazos indicados no sitio web, computando os prazos en días laborables e contados a partir da saída do produto dos nosos almacéns.
Os produtos PERSONALIZADOS van ter uns prazos de entrega diferentes, e serán os indicados ou na propia páxina destes produtos ou ben serán informados os clientes por teléofno ou correo electrónico polo persoal de Asociacón Sarela.
Advírtese que non se aceptan pedidos para ser enviados a apartados de correos nin aqueles en os que non sexa posible identificar o destinatario e a súa dirección.
Asociación Sarela fará o que estea ao seu alcance para cumprir coa data de entrega indicada pero, no caso de que ocorra algunha incidencia e non poida ser entregado, o cliente ten como único dereito a cancelación do mesmo.
No caso de que o cliente non reciba o pedido por causa non imputable a Asociación Sarela considérase resolvido o contrato e procederase á devolución do prezo pago menos os gastos de envío xerados, aínda que non fosen pagados inicialmente polo cliente e nun prazo máximo de 30 días.
A recepción por parte do cliente do pedido indica que a partir dese momento os produtos están ao seu cargo e adquire a súa propiedade cando Asociación Sarela reciba o pago completo tanto dos produtos como dos gastos de envío, no seu caso.
O cliente debe de advertir no albará da entrega do transportista calquera dano que detecte no vulto recibido.

RECOLLIDA NA ASOCIACIÓN

Os artigos adquiridos tamén poderán ser recollidos nas instlaciones da propia Aosciación, e isto poderao decidir no momento no que realiza o pedido.
Do mesmo xeito que na entrega a domicilio, será informado por mail de que o pedido foi preparado e pode pasar a recollelo.
Neste caso, terá que abonar o importe do pedido directamente no momento que o realiza, cos medios de pago aceptados na nosa tenda. Non terá que pagar o custo do transporte se o recolle na nosa Asociación.

CAMBIOS E DEVOLUCIÓNS

Os clientes teñen un prazo de 14 días naturais desde a recepción do pedido para cancelalo integramente, para iso han de notificalo mediante o envío do formulario dispoñible en www.sarela.org/tienda/devolucion debidamente cumprimentado. Asociación Sarela comunicaralle a recepción da devandita solicitude. O dereito de desistemiento é aplicable a condición de que os artigos devólvanse nas mesmas condicións nas que o cliente os recibiu, xunto coa súa embalaxe orixinal completa, etiquetas e calquera outros accesorio, agasallo ou oferta relacionado co mesmo.
No caso dos produtos PERSONALIZADOS non será posible a devolución (non se prodrá exercer o dereito de deistemiento) nin o cambio, salvo no caso dos produtos defectuosos.
O cliente comprométese a enviar o pedido cancelado por un transporte seguro e con seguimento, xa que é o responsable dos danos ocasionados nos produtos ata a recepción do mesmo por parte de Asociación Sarela, quen unha vez recibidos verificará a correcta devolución, en relación ao cumprimento das condicións indicadas, e se procede reintegrará ao cliente o importe do pedido nun prazo non superior a 30 días.
Ademais, e #de acordo con as normas de venda a distancia, o cliente pode realizar cambios, nun prazo de dez días desde a recepción dos mesmos, debendo os artigos estar en perfectas condicións, coa súa embalaxe orixinal e todas as etiquetas, asumindo os gastos de transporte o cliente. Asociación Sarela facilitaralle dita operación se os artigos para cambiar son recibidos nas condicións debidas no prazo de 10 días desde a recepción dos devanditos artigos, en caso contrario non serán reembolsados e quedarán os artigos ao dispor do cliente durante un prazo de 60 días naturais. Transcorrido este prazo enténdese que o cliente renuncia ao artigo sen que poida esixir a Asociación Sarela responsabilidade algunha.

PRODUTOS DEFECTUOSOS

No caso de que o cliente considere que no momento da entrega o produto non se axusta ao contratado debe de comunicarse con Asociación Sarela para informar sobre os danos sufridos. A incidencia será atendida coa maior dilixencia posible e comunicarémoslle por mail se procede a devolución ou substitución do produto, tentando facelo da forma máis inmediata posible e nunca nun prazo superior a 30 días. En caso de devolución por defecto, o cliente obterá o reembolso das cantidades pagas e os gastos de entrega incorridos polo mesmo medios que utilizase para o pago dos mesmos. Tamén se pode proceder ao cambio do produto sen custo adicional para o cliente, se así o desexa.

RESPONSABILIDADE

Os produtos non se atopan especificamente deseñados e fabricados para ser vendidos de forma distinta á presentada na páxina web, restrinxida a consumidores e destinatarios finais, quedando prohibida calquera actividade profesional de revenda ou distribución dos produtos adquiridos. Salvo que expresamente dispóñase o contrario nas presentes condicións, a responsabilidade de Asociación Sarela, en relación a calquera produto adquirido na web está limitada estritamente ao prezo de compra do devandito produto.
Asociación Sarela non será responsable de acontecementos fóra do seu control, non será responsable dos incumprimentos ou atrasos derivados das obrigacións que se asuman ao amparo destas condicións e aquelas que sexan causa de forza maior.
En calquera caso a renuncia por parte de Asociación Sarela a parte ou algunha das accións derivadas destas condicións non supón a renuncia expresa a ningunha delas.

VARIAS

Os pedidos do cliente aceptados por Asociación Sarela xeran obrigacións vinculantes e suxeitas aos termos contidos nestas condicións. De feito os pedidos e as aceptacións consideraranse para todos os efectos como documentos escritos, orixinais e asinados e serán eficaces segundo os termos contidos na Lei 34/2002 do 11 de xullo de servizos da sociedade da información e comercio electrónico e a súa normativa de desenvolvemento.
Ambas as partes adoptarán as medidas de seguridade que resulten razoablemente necesarias para limitar o acceso a persoas debidamente autorizadas, debendo o cliente resgardar o seu contrasinal de forma segura.
No caso de que algunha das presentes condicións fosen declaradas nulas e sen efecto os restantes termos e condicións permanecerán en vigor, non véndose afectados pola devandita nulidade.
O uso do sitio web e as presentes condicións rexeranse pola lexislación española, calquera controversia que xurda será sometida ás tribunais españois de acordo á lexislación vixente.

CONTACTO POSVENDA

Contamos con diferentes medios para atender ao público na nosa páxina de contacto: www.sarela.org/contacto

USO DE COOKIES

Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar a súa experiencia e os nosos servizos, así como mostrarlle, desde o noso sitio web ou os de terceiros, publicidade baseada na análise dos seus hábitos de navegación. Se pulsa en aceptar, consideramos que admite o seu uso.
Pode obter máis información na nosa Política de Cookies.

Máis información