FEDACE lanza a campaña ''Coñece os teus Dereitos''

10/05/2022

Ao longo do mes de maio, a Federación Española de Dano Cerebral e as súas entidades membro lanzaremos nas nosas redes sociais pequenos vídeos que teñen como obxectivo dar resposta a varias cuestións que as persoas con Dano Cerebral e as súas familias teñen frecuentemente en canto ao cumprimento e defensa dos seus dereitos.

 

Semanalmente actualizaremos o contido desta nova cos vídeos e explicacións a cada pregunta.

 

1. Como inflúe a nova Lei 8/2021 aprobada o ano pasado nas persoas con Dano Cerebral e as súas familias?

 

A nova lexislación crea novas vías para que as persoas con Dano Cerebral poidan decidir os apoios que necesitan.

 

Un dos aspectos máis relevantes da Lei 8/2021 é que suprimiu a incapacitación xudicial. Anteriormente, cando unha persoa con discapacidade requiría de apoios para o exercicio da súa capacidade xurídica, iniciábase un procedemento xudicial para incapacitala.

 

Antes da reforma, o único mecanismo que recoñecía a lei cando unha persoa con discapacidade necesitaba asistencia ou apoio para exercitar un dereito era a incapacitación desta, o que supoñía paradoxalmente a privación da posibilidade de exercitar os seus dereitos. A nova lei dá moita maior capacidade xurídica ás persoas con discapacidade.

 

 

Para máis información sobre estas e outras dúbidas respecto a os dereitos das persoas con Dano Cerebral tes na web o seguinte material:

 

 1. Documento elaborado por profesionais de Sarela que explican aspectos prácticos da Lei 8/2021 pola que se modifica a lexislación civil e procesal para o apoio ás persoas con discapacidade no exercicio da súa capacidade xurídica.
 2. Guía de FEDACE ''Defensa de Dereitos das persoas con Dano Cerebral''.

2. Que podo facer se creo que a miña valoración de discapacidade non está correctamente valorada?

 

 

 

Contra a resolución expresa sobre recoñecemento de grao de discapacidade que dite a administración, pódese interpoñer reclamación previa á vía xurisdicional social no prazo de trinta días hábiles desde a notificación desta.

 

A reclamación previa -neste caso, a reclamación administrativa previa á vía xudicial- é un escrito de reclamación que se ha de presentar ante aquela administración que determinou o grao de discapacidade, con carácter previo á demanda por vía xudicial.

 

Nesta reclamación solicítase a modificación ou revogación dun acto administrativo. Neste caso, unha resolución negativa en materia de recoñecemento de prestacións. A reclamación previa é un trámite imprescindible para poder ir aos Xulgados do Social.

 

 • Se na reclamación previa non nos fan caso, o seguinte é interpoñer unha demanda na xurisdición social.
 • Se non estamos de acordo co grao de discapacidade que nos atribúen, para reclamar hai que interpoñer unha reclamación previa á vía xurisdicional social (regulada no art. 71 LJS) dirixida ao organismo de valoración do grao de discapacidade que corresponda.
 • Temos un prazo de 30 días hábiles contados a partir do día seguinte en que recibimos a carta coa resolución para interpoñer esa reclamación previa.

 

3. Podo traballar tras un Dano Cerebral?

A valoración da capacidade laboral de persoas con Dano Cerebral en activo corresponde ao Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS) a través dos seus Equipos de Valoracións Médicas.

 

O equipo de valoración de incapacidades (EVI) formulará o ditame-proposta tendo en conta o informe médico de síntese elaborado polos facultativos da dirección provincial do INSS e o informe de antecedentes profesionais.

 

Os directores provinciais do INSS ou do ISM, no seu caso, ditarán resolución expresa declarando o grao de incapacidade, a contía da prestación económica e o prazo para partir do cal se pode instar a revisión da incapacidade por agravación ou melloría.

 

4. Que dereitos teño no meu traballo por ser unha persoa con Dano Cerebral?

 

 

 

En caso de ter recoñecida a súa discapacidade, as persoas con Dano Cerebral teñen dereitos laborais no seu posto de traballo como os seguintes:

 

 • Adaptación do posto de traballo, adecuando o espazo ás necesidades especiais da persoa.
 • Bonificación na cota á Seguridade Social por alta inicial no Réxime Especial de Autónomos.
 • Beneficios fiscais como as deducións do IRPF na declaración da renda.
 • Prestación non contributiva para persoas cun mínimo do 65% de discapacidade.
 • Asesoramento laboral especialmente destinado á plena inserción das persoas con discapacidade no mercado laboral.

 

Para ser beneficiario destes dereitos, é necesario acreditar o recoñecemento e grao de discapacidade a través das administracións públicas de cada Comunidade Autónoma, que expedirán o certificado.

 

Sobre a adaptación do posto de traballo á nova situación e capacidades tras o Dano Cerebral, atopámonos con dous artigos da “Lei Xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social” que nos indican o seguinte:

 

 • O artigo 2.m. di que unha persoa con discapacidade ten dereito a que se realicen as modificacións e adaptacións adecuadas para as súas necesidades específicas para “facilitar a accesibilidade e a participación e para garantir ás persoas con discapacidade o goce ou exercicio, en igualdade de condicións coas demais, de todos os dereitos.”
 • O artigo 40.2. di que “os empresarios están obrigados a adoptar as medidas adecuadas para a adaptación do posto de traballo e a accesibilidade da empresa, en función das necesidades de cada situación concreta, co fin de permitir ás persoas con discapacidade acceder ao emprego, desempeñar o seu traballo, progresar profesionalmente e acceder á formación, salvo que esas medidas supoñan unha carga excesiva para o empresario”.

 

5. Que medidas de apoio existen para as persoas con Dano Cerebral?

 

A nova Lei 8/2021 introduce novas figuras de apoio para as persoas con discapacidade. Estas medidas de apoio prestaranse atendendo á vontade, desexos e preferencias da persoa con Dano Cerebral, axudándoa no proceso da toma de decisións e promovendo que poida exercer a súa capacidade xurídica con menos apoio no futuro.

Os apoios son todo tipo de actuacións: o acompañamento amigable, as axudas técnicas na comunicación de declaracións de vontade, a ruptura de barreiras arquitectónicas e de todo tipo, o consello ou mesmo a toma de decisións delegadas.

As medidas de apoio adoptadas serán revisadas periodicamente a través dun expediente de xurisdición voluntaria, nun prazo máximo de tres anos e, en todo caso, ante calquera cambio na situación da persoa que poida requirir unha modificación destas medidas.

A garda de feito

Sempre que sexa posible, esta figura é a ideal porque é a máis informal das institucións de apoio. Un gardador de feito é a persoa que exerce o apoio doutra con discapacidade, sen que existan medidas voluntarias ou xudiciais que se estean aplicando eficazmente.

Só será necesaria a autorización xudicial cando o gardador efectúe actuacións de representación ou ben para prestar consentimento nos actos que impliquen risco para a vida, a integridade física ou a liberdade da persoa ao seu coidado, cando esta non poida prestalo.

O defensor xudicial

Emprégase esta figura cando a persoa con discapacidade requira o establecemento de medidas de apoio con carácter ocasional, aínda que sexa recorrente, ou nos casos en que se prevea a existencia de conflito de intereses entre a persoa con discapacidade e a que está encargada de prestarlle os apoios.

A curatela asistencial

No caso de que non exista outra medida de apoio suficiente para a persoa con discapacidade, é a curatela a institución á que acudir, sempre que a persoa que necesite apoio o precise de modo continuado.

Será a resolución xudicial a que determine o alcance concreto das medidas de apoio, sen posibilidade de incluír prohibicións de dereitos, e sempre atendendo á vontade, desexos e preferencias da persoa con discapacidade, sendo o curador o asistente que deba axudar á persoa con discapacidade a que exercite os seus dereitos.

A curatela representativa

Esta figura é excepcional e acudirase a ela no caso de que sexa absolutamente imposible determinar a vontade, desexos e preferencias da persoa. Neste caso, no exercicio das funcións de apoio, terase en conta a traxectoria vital da persoa con discapacidade, as súas crenzas e valores, así como os factores que ela tomase en consideración, co fin de tomar a decisión que adoptase a persoa en caso de non requirir representación.

 

Categorías: FEDACE

USO DE COOKIES

Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar a súa experiencia e os nosos servizos, así como mostrarlle, desde o noso sitio web ou os de terceiros, publicidade baseada na análise dos seus hábitos de navegación. Se pulsa en aceptar, consideramos que admite o seu uso.
Pode obter máis información na nosa Política de Cookies.

Máis información